Zdobycie certyfikatu terapeuty środowiskowego poprzedzają etapy walidacji, które mają zweryfikować efekty uczenia się opisanych w kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”.

Podstawą prawną procesu jest Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19.12.2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z 29.12.2018 poz. 1279).

obrazek przedstawia głowę otoczoną budynkami

Warunki konieczne do spełnienia certyfikatu terapeuty środowiskowego dzieci i młodzieży

Kwalifikacja terapeuty środowiskowego jest przede wszystkim dla osób pracujących w obszarze edukacji oraz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Kandydat startujący do procesu walidacji musi mieć wykształcenie wyższe (nauki społeczne, medyczne, nauki o zdrowiu), wykazać się doświadczaniem zawodowym w pracy z dziećmi i młodzieżą lub rodziną (co najmniej dwa lata), odbyć szkolenie treningowe podnoszące rozwój osobisty i budowanie świadomości własnych zasobów w kontekście pracy z innymi w wymiarze co najmniej 50 godzin (grupa Balinta, trening interpersonalny, praca z genogramem). Te trzy warunki trzeba spełnić, aby myśleć o zdobyciu certyfikatu.

Metody walidacji

Proces oceny kompetencji składa się z trzech etapów:

1) test wiedzy;

2) analiza dowodów i deklaracji (za pomocą opisu przypadków odnoszących się do pracy z co najmniej trzema pacjentami niepełnoletnimi);

3) rozmowa na temat dostarczonych przez kandydata opisów przypadków – jako metoda uzupełniająca analizę dowodów (z punktu 2.).

Do analizy dowodów i deklaracji niezbędne jest dostarczenie opisów przypadków odnoszących się do pracy z co najmniej z trzema pacjentami niepełnoletnimi. Każdy opis przypadku dotyczy innej sytuacji pacjenta pod względem typu zgłaszanego problemu:

1) niepełnoletni powracający do systemu oświaty po pobycie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego w(rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, sprawującego całodobową opiekę psychiatryczną lub odwykową);

2) niepełnoletni z zaburzeniami ogólnorozwojowymi;

3) niepełnoletni z zaburzeniami osobowości lub zaburzeniami zachowania;

4) niepełnoletni z problemem wynikającym z dysfunkcjonalnego środowiska, w którym przebywa.

Opis przypadku (w postaci zanonimizowanej) zawiera:

1) istotne informacje dotyczące niepełnoletniego pacjenta;

2) opis głównego problemu rodziny i pacjenta dotyczącego funkcjonowania w różnych obszarach jego życia;

3) omówienie przeprowadzonego przez siebie wywiadu z niepełnoletnim pacjentem, jego rodziną lub nauczycielami;

4) diagnozę kliniczną lub funkcjonalną (przygotowaną samodzielnie lub otrzymaną od innych specjalistów);

5) wnioski z zebranych informacji uwzględniające zasoby pacjenta, jego rodziny i otoczenia;

6) propozycje pomocy wraz ze wskazaniem możliwych działań innych specjalistów;

7) plan i opis udzielanej przez siebie pomocy lub możliwej do otrzymania w danym systemie lub środowisku;

8) wnioski i ewaluacja omówienie lub ocena podjętych działań wykonywanych osobiście oraz przez innych specjalistów, którzy byli zaangażowani we wsparcie niepełnoletniego pacjenta.

 

Etapy walidacji/egzamin

Walidacja kwalifikacji podzielona jest trzy następujące po sobie etapy:

  1. Analiza merytoryczna Portfolio;
  2. Standaryzowany test wiedzy;
  3. Uzupełniająca rozmowa egzaminacyjna dotycząca opisów przypadków przedstawionych w portfolio.

Zasady przystąpienia do egzaminu

Zgłoszenie

Zgłoszenia można dokonać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Niezbędne dokumenty

Po podjęciu decyzji o wejściu do procesu oceniania kandydat powinien przygotować portfolio, które zawiera:

1) trzy opisy przypadków odnoszących się do pracy z trzema pacjentami niepełnoletnimi;

2) kopie umów o pracę/świadectwa pracy lub umowy o charakterze cywilnoprawnym - potwierdzone za zgodność z oryginałem - ze wskazanymi zadaniami oraz zakresem obowiązków oraz potwierdzone kopie dokumentów poświadczające spełnienie kryteriów (szkolenie treningowe z zakresu rozwoju osobistego i budowania świadomości własnych zasobów w pracy z innymi);

3) referencje od pracodawców i podmiotów, z którymi kandydat współpracuje lub współpracował;

4) formularz rejestracyjny.

Pozostałe warunki przesyłania dowodów swojego dorobku zawodowego

  • Portfolio należy przesłać w jednym dokumencie w wersji elektronicznej jako zabezpieczony plik (np. za pomocą hasła).
  • Do portfolio trzeba dołączyć dowód opłaty rejestracyjnej.

Opłaty

Proces walidacji i certyfikacji jest odpłatny. Opłaty dotyczą następujących etapów: formalnej oceny dokumentów potwierdzających efekty uczenia się oraz spełniania kryteriów dostępu; merytorycznej oceny opisów przypadków załączonych w portfolio; merytorycznej oceny wystandaryzowanego testu wiedzy; merytorycznej oceny rozmowy kwalifikacyjnej uzupełniającej; dodatkowych działań związanych z ponowną oceną merytoryczną na kolejnych etapach egzaminu.